Rebates với mục đích Hoàn Phí lại cho các trader tại Việt Nam đang giao dịch tại các sàn nước ngoài, giúp họ bớt đi chi phí giao dịch

Chrysler announced cash rebates of $1000 on some trucks.