Equity Là Gì? Vốn chủ sở hữu (EQuity) trong giao dịch Forex, Chứng khoán

Equity có rất nhiều nghĩa phụ thuộc vào ngữ cảnh sử dụng. Trong bài viết mà Trader Plus chia sẽ bên dưới có thể hiểu theo nghĩa là phần sở hữu của chủ tài sản đối với bất cứ loại tài sản nào sau khi số nợ liên quan đến tài sản đó đã được trả hết. Cùng xem bài viết bên dưới nhé!

EQUITY LÀ GÌ?

EQuity là viết tắt của vốn chủ sở hữu thường được gọi là vốn cổ đông (còn được gọi là vốn chủ sở hữu của cổ đông) đại diện cho số tiền sẽ được trả lại cho các cổ đông của công ty nếu tất cả tài sản được thanh lý và tất cả các khoản nợ của công ty đã được trả hết.

EQUITY LÀ GÌ?
EQUITY LÀ GÌ?

Vốn chủ sở hữu được tìm thấy trên bảng cân đối kế toán của một công ty và là một trong những thước đo tài chính phổ biến nhất được các nhà phân tích sử dụng để đánh giá vấn đề tài chính của một công ty. Vốn cổ đông cũng có thể đại diện cho giá trị sổ sách của một công ty.

Có nhiều loại vốn chủ sở hữu vượt ra ngoài bảng cân đối kế toán của công ty. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ khám phá các loại vốn chủ sở hữu khác nhau, bao gồm cách các nhà đầu tư có thể tính toán vốn chủ sở hữu hoặc giá trị ròng của công ty.

Xem thêm: Brexit là gì? Tìm hiểu Brexit và ảnh hưởng của Brexit trong thương mại Anh – EU

CÔNG THỨC TÍNH TOÁN CHO VỐN CỔ ĐÔNG

Điều quan trọng là các cổ đông phải biết sự ổn định tài chính của các công ty mà họ đầu tư vào. Công thức và tính toán sau đây có thể được sử dụng để xác định rủi ro khi đầu tư vào một công ty.

Vốn chủ sở hữu của cổ đông = Tổng tài sản – Tổng nợ phải trả

Bảng cân đối kế toán của phương trình kế toán, như sau:

Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu

Tuy nhiên, nếu các bạn muốn tìm giá trị của vốn chủ sở hữu thì cũng có thể được thực hiện như sau:

 • Xác định tổng tài sản của công ty trên bảng cân đối trong kỳ.
 • Xác định tổng nợ phải trả, được liệt kê riêng trên bảng cân đối kế toán.
 • Trừ tổng tài sản khỏi tổng nợ phải trả để đến vốn cổ đông.
 • Tổng tài sản sẽ bằng tổng nợ phải trả và tổng vốn chủ sở hữu.

VỐN CHỦ SỞ HỮU THỂ HIỆN ĐIỀU GÌ?

Phương trình kế toán cho bảng cân đối cũng như vốn chủ sở hữu có các ứng dụng vượt ra ngoài các công ty. Chúng ta có thể nghĩ về vốn chủ sở hữu như một mức độ sở hữu trong bất kỳ tài sản nào sau khi trừ tất cả các khoản nợ liên quan đến tài sản đó.

Dưới đây là một số loại vốn chủ sở hữu:

 • Một cổ phiếu hoặc bất kỳ tài sản nào khác đại diện cho quyền lợi sở hữu, có thể là trong một công ty tư nhân trong trường hợp đó được gọi là vốn cổ phần tư nhân.
 • Trên bảng cân đối kế toán của công ty, số tiền được đóng góp bởi chủ sở hữu hoặc cổ đông cộng với thu nhập giữ lại(hoặc lỗ). Người ta cũng có thể gọi vốn chủ sở hữu của cổ đông này hoặc vốn cổ đông.
 • Trong giao dịch ký quỹ, giá trị của chứng khoán trong tài khoản ký quỹ trừ đi những gì chủ tài khoản đã vay từ môi giới.
 • Trong bất động sản, sự khác biệt giữa giá trị thị trường hiện tại của tài sản và số tiền mà chủ sở hữu vẫn còn nợ khi thế chấp. Đó là số tiền mà chủ sở hữu sẽ nhận được sau khi bán một tài sản và trả bất kỳ khoản thế chấp nào.
 • Khi một doanh nghiệp phá sản và phải thanh lý , vốn chủ sở hữu là số tiền còn lại sau khi doanh nghiệp hoàn trả các chủ nợ. Đây thường được gọi là vốn chủ sở hữu của người dùng, còn được gọi là vốn rủi ro hoặc vốn chịu trách nhiệm.

NHỮNG ĐIỀU BẠN CẦN HIỂU VỀ VỐN CỔ ĐÔNG

Vốn chủ sở hữu rất quan trọng vì nó đại diện cho giá trị cổ phần của nhà đầu tư vào chứng khoán hoặc công ty. Các nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu trong một công ty thường quan tâm đến vốn cổ phần cá nhân của họ trong công ty, được thể hiện bằng cổ phiếu của họ.

Tuy nhiên, loại vốn chủ sở hữu cá nhân này là một loại chức năng của tổng vốn chủ sở hữu của công ty. Sở hữu cổ phiếu trong một công ty theo thời gian có thể mang lại lợi nhuận vốn hoặc tăng giá cổ phiếu cũng như cổ tức cho các cổ đông. Sở hữu vốn cổ phần cũng có thể giao cho các cổ đông có quyền bỏ phiếu trong bất kỳ cuộc bầu cử nào cho hội đồng quản trị. Những lợi ích sở hữu vốn cổ phần sẽ là động lực thúc đẩy cổ đông liên tục quan tâm đến công ty.

Vốn chủ sở hữu đại diện cho cổ phần của các cổ đông trong công ty. Như đã nêu trước đó thì việc tính toán vốn chủ sở hữu là tổng tài sản của công ty trừ đi tổng nợ phải trả.

Vốn cổ đông cũng có thể được thể hiện dưới dạng vốn cổ phần của công ty và thu nhập giữ lại ít hơn giá trị của cổ phiếu quỹ. Tuy nhiên phương pháp này là ít phổ biến hơn. Mặc dù cả hai phương pháp đều có cùng một con số, việc sử dụng tổng tài sản và tổng nợ phải trả là minh họa rõ hơn cho tình hình tài chính của công ty. Bằng cách so sánh các con số cụ thể phản ánh tất cả mọi thứ công ty sở hữu và mọi thứ công ty đang nợ, “tài sản trừ đi” phải trả một bức tranh rõ ràng về tài chính của công ty, có thể dễ dàng được các nhà đầu tư và các nhà phân tích giải thích.

Vốn cổ đông có thể là âm hoặc dương. Nếu tính về mặt tích cực thì công ty có đủ tài sản để trang trải các khoản nợ của mình. Nếu âm, nợ của công ty vượt quá tài sản của nó và nếu kéo dài tình trạng này đây được coi là mất khả năng thanh toán của một công ty.

Thông thường, các nhà đầu tư xem các công ty có vốn cổ đông âm là đầu tư rủi ro hoặc không an toàn. Chỉ riêng vốn cổ đông không phải là một chỉ số quyết định về tình hình tài chính của công ty mà còn được xét cùng với các công cụ và số liệu khác mà từ đó nhà đầu tư có thể phân tích chính xác tình hình tài chính của một tổ chức.

TÁC DỤNG CỦA PHÁT HÀNH CỔ PHẦN

TÁC DỤNG CỦA PHÁT HÀNH CỔ PHẦN
TÁC DỤNG CỦA PHÁT HÀNH CỔ PHẦN

Vốn chủ sở hữu được sử dụng làm vốn cho một công ty, có thể là để mua tài sản và hoạt động quỹ. Vốn cổ đông có hai nguồn chính đầu tiên là từ số tiền đầu tư ban đầu vào một công ty và các khoản đầu tư bổ sung được thực hiện sau đó. Ở trên thị trường lần đầu tiên một công ty phát hành cổ phiếu trên thị trường sơ cấp thì vốn chủ sở hữu này được sử dụng để bắt đầu hoạt động hoặc trong trường hợp để tăng vốn một công ty được thành lập. Các khoản tiền từ việc phát hành vốn chủ sở hữu cũng có thể được sử dụng để trả nợ hoặc mua lại một công ty khác.

CÁC THÀNH PHẦN CỦA VỐN CỔ ĐÔNG

Thu nhập giữ lại là một phần của vốn cổ đông và là tỷ lệ phần trăm của thu nhập ròng không được trả cho cổ đông dưới dạng cổ tức. Hãy nghĩ về thu nhập giữ lại là tiền tiết kiệm vì nó đại diện cho tổng lợi nhuận tích lũy đã được lưu lại và đặt sang một bên hoặc giữ lại để sử dụng trong tương lai. Thu nhập giữ lại tăng lên theo thời gian khi công ty tiếp tục tái đầu tư một phần thu nhập.

Tại một số thời điểm, lượng thu nhập giữ lại tích lũy có thể vượt quá số vốn cổ phần được góp bởi các cổ đông. Thu nhập giữ lại thường là thành phần lớn nhất trong vốn chủ sở hữu của các cổ đông đối với các công ty đã hoạt động trong nhiều năm.

Cổ phiếu quỹ hoặc cổ phiếu đại diện cho cổ phiếu mà công ty đã mua lại từ các cổ đông hiện hữu. Các công ty có thể mua lại khi ban quản lý không thể triển khai tất cả vốn chủ sở hữu có sẵn theo cách có thể mang lại lợi nhuận tốt nhất. Cổ phiếu được mua lại bởi các công ty trở thành cổ phiếu quỹ và giá trị đồng tiền của họ được ghi nhận trong một tài khoản gọi là cổ phiếu quỹ một tài khoản đối với các tài khoản vốn của nhà đầu tư và thu nhập giữ lại. Các công ty có thể phát hành lại cổ phiếu quỹ cho các cổ đông khi các công ty cần tăng vốn.

Nhiều người coi vốn chủ sở hữu của cổ đông là đại diện cho tài sản ròng của công ty, giá trị ròng của nó có thể nói sẽ là số tiền mà các cổ đông nhận được nếu công ty thanh lý tất cả tài sản của mình và trả tất cả các khoản nợ.

CỔ PHẦN TƯ NHÂN

Vốn chủ sở hữu có thể được phân loại thành giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu hoặc giá trị sổ sách. Khi một khoản đầu tư được giao dịch công khai, giá trị thị trường là có sẵn. Từ đó các bên liên quan cũng có thể thực hiện định giá để ước tính giá trị thị trường.

Sự khác biệt này rất quan trọng vì trong thị trường tư nhân không có sẵn giá trị thị trường. Vốn chủ sở hữu tư nhân thường đề cập đến các công ty không được giao dịch công khai. Phương trình kế toán vẫn được áp dụng khi vốn chủ sở hữu đã nêu trên bảng cân đối kế toán là những gì còn lại khi trừ đi các khoản nợ khỏi vốn chủ sở hữu. Nó liên quan đến tài trợ không được ghi nhận trên một sàn giao dịch công cộng hoặc vốn cổ phần tư nhân đến từ các quỹ và nhà đầu tư trực tiếp đầu tư vào các công ty tư nhân hoặc tham gia vào các giao dịch mua có đòn bẩy của các công ty đại chúng.

Vốn cổ phần tư nhân phát huy tác dụng tại các điểm khác nhau trong thời gian hoạt động của một công ty. Thông thường, một công ty mới sẽ không có doanh thu hoặc thu nhập không đủ khả năng để vay, vì vậy công ty phải nhận được vốn từ bạn bè và gia đình hoặc cá nhân của những ” nhà đầu tư starup “. Từ đó các nhà đầu tư mạo hiểm bước vào bức tranh khi công ty đã tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ của mình và sẵn sàng đưa nó ra thị trường. Một số tập đoàn lớn nhất, thành công nhất trong lĩnh vực công nghệ, như Dell Technologies và Apple Inc., đã bắt đầu các hoạt động tài trợ mạo hiểm.
Tại Việt Nam cũng có chương trình Shark Tank bao gồm các nhà đầu tư đình đám đứng ra tài trợ cho các Starup khởi nghiệp.

Các nhà đầu tư mạo hiểm cung cấp hầu hết tài chính vốn để đổi lấy cổ phần thiểu số. Đôi khi, một nhà đầu tư mạo hiểm sẽ ngồi vào ban giám đốc cho các công ty danh mục đầu tư của mình, đảm bảo vai trò tích cực trong việc hướng dẫn công ty. Thông thường các nhà đầu tư mạo hiểm tìm cách đánh vào đầu tư lớn và rút vốn trong vòng 5 đến 7.

LBO (Mua lại cổ phần theo kiểu vay nợ) là một trong những loại tài trợ vốn cổ phần tư nhân phổ biến nhất và có thể xảy ra khi công ty đáo hạn. Trong một giao dịch LBO, một công ty nhận được một khoản vay từ một công ty cổ phần tư nhân để tài trợ cho việc mua lại một bộ phận hoặc một công ty khác. Dòng tiền hoặc tài sản của công ty được mua thường đảm bảo cho khoản vay.

Nợ lửng là một khoản vay tư nhân, thường được cung cấp bởi một ngân hàng thương mại hoặc một công ty đầu tư mạo hiểm lửng. Các giao dịch lửng thường liên quan đến sự pha trộn giữa nợ và vốn chủ sở hữu dưới dạng một khoản vay hoặc chứng quyền trực thuộc cổ phiếu phổ thông hoặc cổ phiếu ưu đãi.

Một loại vốn cổ phần tư nhân cuối cùng là Đầu tư tư nhân vào Công ty đại chúng hoặc PIPE.

Đầu tư tư nhân vào vốn cổ phần công (PIPE) là việc mua cổ phiếu của cổ phiếu giao dịch công khai với giá thấp hơn giá trị thị trường hiện tại (CMV) trên mỗi cổ phiếu. Phương thức mua này là một thông lệ của các công ty đầu tư, quỹ hỗ trợ và các nhà đầu tư lớn được công nhận khác. PIPE truyền thống là một trong  số cổ phiếu phổ thông hoặc cổ phiễu ưu đãi được phát hành với mức giá quy định cho nhà đầu tư, một PIPE có cấu trúc phát hành cổ phiếu phổ biến hoặc trở thành nợ chuyển đổi.
Không giống như vốn cổ đông, vốn cổ phần tư nhân không phải là một thứ cho cá nhân trung bình. Chỉ những nhà đầu tư “được công nhận”, những người có giá trị ròng ít nhất là 1 triệu đô la, mới có thể tham gia vào vốn cổ phần tư nhân hoặc quan hệ đối tác đầu tư mạo hiểm. Đối với các nhà đầu tư kém hơn, có tùy chọn các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) tập trung đầu tư vào các công ty tư nhân.

VỐN CHỦ SỞ HỮU THƯƠNG HIỆU

Khi xác định tài sản trong tính toán vốn chủ sở hữu, đặc biệt đối với các tập đoàn lớn hơn, điều quan trọng cần lưu ý ở đây là các tài sản này có thể bao gồm cả tài sản hữu hình, như mức độ danh tiếng và nhận diện thương hiệu của công ty. Qua nhiều năm quảng cáo và phát triển cơ sở khách hàng, thương hiệu của công ty có thể có được một giá trị vốn có. Một số người gọi giá trị này là vốn chủ sở hữu thương hiệu.

Ngoài ra còn có một thứ gọi là tài sản thương hiệu tiêu cực, đó là khi mọi người sẽ trả nhiều tiền hơn cho một sản phẩm chung hoặc thương hiệu riêng của cửa hàng hơn là cho một thương hiệu cụ thể nào đó. Tài sản thương hiệu tiêu cực là rất hiếm và có thể xảy ra hậu quả xấu do chất lượng của sản phẩm hoặc hàng hóa làm ra.

VỐN CHỦ SỞ HỮU SO VỚI LỢI NHUẬN TRÊN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là thước đo hiệu quả tài chính được tính bằng cách chia thu nhập ròng cho vốn cổ đông. Vì vốn chủ sở hữu của cổ đông bằng với tài sản của công ty trừ đi khoản nợ của nó, ROE có thể được coi là lợi nhuận của tài sản ròng. ROE được coi là thước đo mức độ quản lý hiệu quả sử dụng tài sản của công ty để tạo ra lợi nhuận. Vốn chủ sở hữu có nhiều ý nghĩa khác nhau nhưng thường thể hiện quyền sở hữu trong một tài sản hoặc một công ty như cổ đông sở hữu vốn chủ sở hữu trong một công ty. ROE là một thước đo tài chính để đo lường bao nhiêu lợi nhuận được tạo ra từ vốn cổ đông của công ty.

Nguồn: Trader Plus

Chú ý:

Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. TraderPlus không chịu trách nhiệm đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.
 • Thông tin liên hệ:
 • Địa chỉ: Việt Nam
 • Phone: 08.xxx.xxx
 • Email: traderplusvn@gmail.com
 • Website: https://traderplus.net/  Đăng ký khóa học 1Đăng ký TraderĐăng ký khóa học lệnhĐăng ký thông tin

  Nếu thấy bài viết HAY chia sẻ ngay!

  TRADER PLUS

  Trader Plus kênh thông tin tổng hợp kiến thức, tin tức, thị trường từ môi trường internet trong lĩnh vực trader forex, coin, tài chính, đầu tư. Mọi thông tin được nghiên cứu tổng hợp từ dữ liệu thị trường. Độc giả tự chịu trách nhiệm về thông tin kiến thức

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *